Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia Prarthana/Prayer Lyrics (Download)

Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia Prarthana/Prayer Lyrics (Download)

Download the latest Odia lyrics or Prarthana “Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia“.

Odia Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia Prarthana

Ahe Dayamaya Biswa Bihari

Ghena Daya Bahi Mora Guhari

Jala Stala Bana Giri Aakasha

Tumbha Lila Sabuthare Prakasa

Tumbhe Subha Buddhi Para Sikha.a

Tumbhe Bhala Bata Para Dekhao

Also Read: Tuma Pari Pila Tie Lyrics

Mora Kama Ku Kara.A Sarasa

Mora Mukhe Dia Chira Harasa

Mote Khala Alaska Nikate

Nia Nahin Sukhe Aba Sankate

Dukhi Araskhita Seba Karane

Bala Dia Mora Kara Charane

Sata Kahaiba Ku Kian Daribi

Sata Kahi Pacche Male Maribi

Mote Etiki Sikha Sainhe

Mora Dhana Jana Loda Nahin He

@@@@@

Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia Lyrics Image

Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia Prarthana/Prayer Lyrics (Download)