Odisha Bande Utkala Janani Lyrics in Odia Language, PDF, Image

Odisha Bande Utkala Janani Lyrics in Odia Language, PDF, Image

Download below the latest bande utkala janani lyrics in odia, bande utkala janani lyrics in odia image, bande utkala janani lyrics in odia pdf, bande utkala janani lyrics in odia language.

Odisha Bande Utkala Janani Lyrics in Odia Language, PDF, Image

Bande Utkal Janani Lyrics in Odia

“ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ”
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ,
ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥
ପୂତ-ପୟୋଧି-ବିଧୌତ-ଶରୀର,
ତାଳତମାଳ-ସୁଶୋଭିତ-ତୀର,
ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀକୂଳ-ଶୀଖର-ସମୀର,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥
ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ,
ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ,
କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥
ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ-ସୁଶୋଭିତ-କ୍ଷେତ୍ର,
ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ-ନେତ୍ର,
ଯୋଗୀଋଷିଗଣ-ଊଟଜ-ପବିତ୍ର,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥
ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ-ଦେଶା,
ଚାରୁକଳାବଳୀ-ଶୋଭିତ-ବେଶା,
ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥାଚୟ-ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରଦେଶା,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥
ଉତ୍କଳ ଶୂରବର-ଦର୍ପିତ-ଗେହା,
ଅରିକୁଳ-ଶୋଣିତ-ଚର୍ଚ୍ଚିତ-ଦେହା,
ବିଶ୍ବଭୂମଣ୍ଡଳ-କୃତବର-ସ୍ନେହା,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥
କବିକୁଳମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ-ବନ୍ଦ୍ୟା,
ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ-କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା,
ଧନ୍ୟେ, ପୁଣ୍ୟେ, ଚିରଶରଣ୍ୟେ,
ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ॥

Download Bande Utkala Janani Lyrics Image

Odisha Bande Utkala Janani Lyrics in Odia Language, PDF, Image