Maa Mangala Stuti Lyrics Mantra in Odia || Odia Maa Mangala Stuti Download

maa mangala stuti lyrics in odia

Find the maa mangala stuti lyrics in odia, maa mangala mantra, odia maa mangala stuti download, maa mangala mantra in odia, jaya tu mangala mago lyrics, maa mangala mantra in odia.

Maa Mangala Stuti Lyrics in Odia

Maa Mangala Stuti/Lyrics/Mantra in Odia
ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି.. ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ଜ ତ ବନ୍ଦନୀ | ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ | ୧ |
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ତ୍ରପିୁର ଗମାହିନୀ | ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ | ୨ |
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ନମିମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ | ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ଶଙ୍କର ଭବାନୀ | ୩ |
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ମାଗ ା ତ୍ରିତାପ ହାରିଣୀ | ଜୟ ମାତା ଗତା ଦୟାରୁମୂର୍ମହୁଏ ୁଣୀ(ଜ୍ଞାନୀ) | ୪ |
ଜୟ ତୁମଙ୍ଗଳା ମାଗ ା ଜୟ ହର ଚଣ୍ଡୀ | ଗତାଗତ ସୁମରଗିେ ମାତ(ମାଗ ା) ଦୁରତି ଗେ ର୍ଣ୍ଡି | ୫ |
ବିପଦ କାଳଗର ସୁମରନ୍ତିଗେଉଁଜନ | ମହାଗ ାର ସଙ୍କଟରୁଫିଟାଉ ବନ୍ଧନ | ୬ |
ଅଦୃଶୟକୁଦୃଶୟ ହୁଏ ଗତା ନାମ ଧରିଗେ | ବିପତ୍ତିନଥାଏ ମାଗ ା ଗତାଗତ ସୁମରଗିେ | ୭ |
ଗତାହର ଗେ ନାମମାନ ଗେହୁଁସୁମରଇ | କିଛିହିଁସଙ୍କଟ ମାଗ ା ବିପତ୍ତିନ ଥାଇ | ୮ |
ଅନାଥକୁଦୟା ମାଗ ା ଦ ୂ ବ କରୁଦାରୁ | ଦୁସ୍ତର ପଡିଗେ ମାଗ ା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁଉଦ୍ଧାରୁ | ୯ |
ଗେଗତଗବଗଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁଗେ ପଡିଥାଏ କଷ୍ଟ | ଗତାଗତ ସୁମରଗିେ ମାଗ ା ଫିଟାଉ ସଙ୍କଟ | ୧୦ |
ଗେ ଗତାହର ବାରବ୍ରତ ସବୁକଗର ନିତି | ପାଏ ଗସହିଧନ ଜନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି | ୧୧ |
ନଗମା ନାରାୟଣୀ ମାଗ ା ଅପନମପାବମତୀ | ଭ୍ରମଣ ତୁ(ଗେ) କରୁମାଗ ା ଅଦ୍ଧମ ନିଶା ରାତି | ୧୨ |
ଚଣ୍ଡୀ ଗେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାଗ ା ର୍ଟନ୍ତିଅପାର | ଏମାନଙ୍କୁସଗଙ୍ଗ ଗ ନିଭ୍ରମଣ ଗତାହର | ୧୩ |
ପୟଗର ଅଳତା ଭାଗେ ସନ୍ଦିୁରର ଚିତା | ରଙ୍ଗ ବସନଗର ଗତାର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଗଶାଭିତା | ୧୩ |
ସିିଂହର ପୃଷ୍ଠଗର ମାଗ ା ବିଗଜ କରିୋଉ | ଗେ ମୁଗର୍(ମୁଗହ)ଁ ପଡିଗେ ମାଗ ା ନବତ୍ତମନ୍ତିଆଉ | ୧୪ |
ନମଗସ୍ତ ଶାରଳା ମାଗ ା ଶଙ୍କର ଭବାନୀ | ଦୟାକର ଗମାଗତ ମାଗ ା ଦ ୂ ମତିନାଶିନୀ | ୧୫ |
ଅଥଳ ସମୁଗେ ମାତ ବୁଡେି ା ଗମା ଗଭଳା | ଦୁସ୍ତର ପଡିୋ ମାଗ ା ଉଦ୍ଧାର ମଙ୍ଗଳା | ୧୬ |
ସର୍ା ସଗହାଦର ମାଗ ା ବନ୍ଧୁବଳ ନାହିଁ | ବିପତ୍ତିକାଳଗର ସାହା ହୁଅ ମହାମାୟୀ | ୧୭ |
ବିନ୍ଧୟ ିରିବାସିନୀ ମା ଗହମୈବନ୍ତସୁତା | ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଗଦଗେ ଗେ ବିଧାତା | ୧୮ |
ଝଙ୍କଗଡ ରହେିୁନାମ ଶାରଳା ଗବାୋଇ | କାକଟପୁଗର ରହେିୁମଙ୍ଗଳା ଗେ ତହିଁ(ତୁହ) ି | ୧୯ |
େହେହ ଜିହୱା ମା ସନ୍ଦିୁଗର ମୁର୍ମଣ୍ଡି | ଗକାଣାରଗକ ରହେିୁମା ଗହାଇ ରାମ ଚଣ୍ଡୀ | ୨୦ |
ପୁରୁଗ ାତ୍ତଗମ ରହେିୁବିମଳା ଗବାୋଇ | ବାଙ୍କିଗର ରହେିୁମାଗ ା ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଇ | ୨୧ |
ସମୱେପୁଗର ରହେିୁ(ମା) ନାମ ସମୋଇ | ୋଜପୁଗର ରହେିୁମା ନାମ ବିରଜାଇ | ୨୨ |

Prathama Pali Mangala Stuti

odia maa mangala stuti download

odia maa mangala stuti download

odia maa mangala stuti download

odia maa mangala stuti download

odia maa mangala stuti download

odia maa mangala stuti download

odia maa mangala stuti download

Also Read:

Ahe Daya Maya Biswa Bihari Odia Lyrics

Tuma Pari Chota Pila TIe Odia Lyrics

Check Also

Somnath Brata Katha PDF in Odia Free Download

Download high-quality somnath mela odia pdf, somnath Brata katha PDF in Odia, somnath brata in …

Leave a Reply

Your email address will not be published.