Independence Day slogan in Odia, Jana Gana Mana Song Lyrics Odia Free Download

Independence day slogna in odia, independence day song in odia, independence day lyrics in odia, jana gana mana lyrics odia, jana gana mana song odia.

Today, in this post we will know about “independence day slogna in odia, independence day song in odia,  independence day lyrics in odia, jana gana mana lyrics odia, jana gana mana song odia”. You can download that slogan and song. Happy Independence Day to All!!!

Independence Day slogan in Odia

ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ।
ଇଙ୍କଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଜୟ ।
ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି ଜୟ ।
ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଦାସ |
ଶାନ୍ତି କପୋତ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କି ଜୟ ।
ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ।
ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ।
ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କି ଜୟ ।
ଇଙ୍କଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ।
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ।

Independence Day slogan in Odia with Images

Independence day slogna in odia, independence day song in odia,  independence day lyrics in odia, jana gana mana lyrics odia, jana gana mana song odia.

Jana Gana Mana Song Lyrics Odia Free Download

Independence day slogna in odia, independence day song in odia, independence day lyrics in odia, jana gana mana lyrics odia, jana gana mana song odia.

Conclusion

Here, we know about Independence day slogna in odia, independence day song in odia, independence day lyrics in odia, jana gana mana lyrics odia, jana gana mana song odia.

Related Posts